Una breve cartolina di auguri per tutti voi.
Ai danni di Dirk...